مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی دهانشویه ماتریکا و کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کاندیداآلبیکنس

چکیده:
مقدمه
باکتری ها و مواد تولیدی آن ها نقش اساسی در شکست درمان های ریشه دارند و حضور پایدارشان در کانال هایی که به ظاهر خوب پرشده اند، موجب اختلال در روندترمیمی پس از درمان می شود. بنابراین استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب جهت پاک سازی مکانیکی کانال از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف ما در این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی ماتریکا و کلرهگزیدین در مقایسه با هیپوکلریت سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی میکروارگانیسم های کاندیدا آلبیکنس و انتروکوکوس فکالیس طبق روش کربی بائر به طور سطحی بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده شدند. سپس دیسک های کاغذی آغشته به ماتریکا (خالص و 50 درصد)، کلرهگزیدین (2/0 درصد و 1/0 درصد) و هیپوکلریت سدیم 1 درصد بر روی محیط کشت قرار گرفتند. 48 ساعت بعد قطر هاله عدم رشد برحسب میلی متر اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS با ویرایش 18 و با آزمون های آماری ANOVA و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
طبق یافته های این مطالعه، بیشترین میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس به ترتیب مربوط به هیپوکلریت سدیم 1 درصد، کلرهگزیدین 2/0 درصد، کلرهگزیدین 1/0 درصد، ماتریکا خالص و ماتریکا 50 درصد بود. (000/0P<)
نتیجه گیری
باتوجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که ترکیب گیاهی ماتریکا در زمینه حذف این میکروب ها به میزان کافی قابل رقابت با هیپوکلریت سدیم وکلرهگزیدین نمی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
177 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549870 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!