شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی ناشی از کار در اندام های فوقانی: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
امروزه در بسیاری از کشورها پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار به صورت یک ضرورت و اولویت ملی درآمده است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در ایران، جهت دستیابی به نتایجی کامل باقدرت آماری بالا، به روش متا آنالیز انجام شد.
روش بررسی
مطالعه حاضر مرور سیستماتیک ومتاآنالیز است که با استفاده از کلیدواژه های معتبر و جستجو در موتور جستجوگرscholar Google و پایگاه های SID، Magiran، Medlib، Medex Iran، Pubmed و scopus اجرا شد. جهت بررسی ناهمگنی در مطالعات از شاخص ناهمگنیI2 استفاده شد. داده ها با روش متا آنالیز و با استفاده از مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
تعداد27 مقاله مرتبط با میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در سال های 2001 تا 2010 در نواحی مختلف ایران به دست آمد. کل حجم نمونه موردبررسی در ایران، 6090 نفر با میانگین 225 نمونه در هر مطالعه بود. میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در گردن 8/31 % (فاصله اطمینان 95%:4/39- 1/24)، شانه 8/36% (فاصله اطمینان 95%: 1/44 – 4/29)، آرنج 4/17٪ (فاصله اطمینان 95%:1/22 – 7/12)، مچ دست 6/34% (فاصله اطمینان 95%: 42 – 1/27) و ناحیه فوقانی پشت 1/38% (فاصله اطمینان 95%:4/46- 9/29) محاسبه گردید.
نتیجه گیری
شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در اندام های فوقانی بدن به خصوص در قسمت شانه و پشت در ایران بالا است. برنامه های آموزش ارگونومی و بهداشت حرفه ای جهت کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549981 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!