بررسی ارتباط بارکاری با شکست های شناختی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی (ره) و ولیعصر(عج) تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
میزان بار کاری و متعاقب آن میزان شکست های شناختی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار، عملکرد و کارایی و بهروری پرستاران در محیط کار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شکست های شناختی و میزان درک و ارزیابی از بار کاری پرستاران انجام گرفته است.
روش کار
این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی در سال 1393 روی 150 نفر از پرستاران زن و مرد شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های امام خمینی و ولیعصر شهر تهران انجام گرفت. جهت اندازه گیری بار کار ذهنی و میزان شکست های شناختی به ترتیب از پرسش نامه بار کار ذهنی (NASA-TLX) و پرسش نامه شکست های شناختی (CFQ) استفاده گردید. درنهایت با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 و انجام آزمون های هم بستگی پیرسن و تی-تست و آنالیز واریانس یک طرفه، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن نتایج پژوهش نشان داد که در سطح خطای 5 درصد بین بار کار ذهنی و حافظه اسمی پرستاران ارتباط معنا درای وجود داشت (0.00 = P-value). هم چنین ارتباط بین بار کار فیزیکی با حافظه، توجه و شکست شناختی کلی (CFQtotal) ارتباط نیز معنا دار بود
(0.05 > P-value). بعد ناکامی بارکاری نیز ارتباط معنا داری با حافظه، توجه، اعمال حرکتی، مقدار شکست شناختی کلی (CFQtotal) داشت (0.05 > P-value).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که بار کار ذهنی درک شده در پرستاران بالا می باشد و بین ابعاد شکست های شناختی و بار کار ذهنی تعامل برقرار است. به گونه ای که افزایش ابعاد بار کاری موجب افزایش شکست های شناختی در انجام وظیفه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549998 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.