ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار اکسید آهن (II) در یک واحد آهن سازی

پیام:
چکیده:
مقدمه
از جمله علل پایش سیستم های تهویه، تبعیت از مقادیر طراحی و رعایت استاندارد های تهویه (VS) پس از نصب و هم چنین نگه داشتن ادامه کار سیستم تهویه با حداکثر عملکرد را در طول عمرش می باشد، لذا این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مکنده موضعی کنترل گردوغبار توسط اندازه گیری پارامترهای عملیاتی و مقایسه با استانداردهای تهویه و مقادیر طراحی صورت گرفت.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که در سه بخش اندازه گیری، پایش و بررسی پارامترهای هودها، کانال ها و فن سیستم تهویه بر روی وضعیت موجود سیستم، اسناد (طراحی) و استانداردهای توصیه شده صورت گرفت. فشار استاتیک، فشار سرعت، سطح مقطع و دبی بر اساس توصیه های منابع علمی مختلف و تهویه صنعتی ACGIH اندازه گیری گردید و با مقادیر طراحی و توصیه شده استاندارد با استفاده از نرم افزار SPSS16 مقایسه شد.
یافته ها
نتایج آزمون آماری t زوجی بین دبی ها و سرعت های طراحی و وضعیت موجود، در نقاط مختلف تفاوت معنی داری نشان می دهد، نتایج کاهش بیش از 50% در وضعیت موجود نسبت به وضعیت طراحی را نشان می دهد و سرعت انتقال طراحی بیش از 3/1 برابر مقادیر استاندارد طراحی شده است و سرعت انتقال موجود در حدود 65% مقدار استاندارد می باشد.
نتیجه گیری
کاهش و عدم انطباق نتایج اندازه گیری های پارامترهای عملیاتی (پس از گذشت حداقل دو دهه) با مقادیر استاندارد و طراحی، موید و دلیل کافی برای وجود گرفتگی ها، سایش ها، نشتی ها، عدم بالانس کانال های سیستم و ناکارآمدی آن در برخی انشعابات می باشد. از آن جا که نتایج اندازه گیری، مبنایی برای سیستم وجود ندارد (با فرض کار کردن سیستم با حداکثر مقادیر در زمان راه اندازی)، یکی از دلایل این تغییرات را می توان به عدم وجود برنامه تعمیرات و نگه داری صحیح و مرتب نسبت داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549999 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.