بررسی ارتباط امید با اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزی

چکیده:
زمینه و هدف
از جمله مشکلات بیماران تحت همودیالیز افسردگی و اضطراب است. امید به عنوان جزئی از معنویت به طور موثری سبب کاهش علایم روانشناختی در بیماران تحت همودیالیز میشود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط امید با اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزی انجام گرفت.
روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که بر روی 300 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان امین اصفهان در سال 1393 انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس بود و داده ها با استفاده از پرسشنامهای شامل اطلاعات دموگرافیک، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی و پرسشنامه امید هرث جمعآوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در spss v.14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و معنی داری را بین امید با افسردگی و اضطراب نشان داد (0001/0p<) بدین معنا که هر چه امید در بیماران بیشتر میشد افسردگی و اضطراب آنها کمترمیشد. همچنین ارتباط معکوس و معنی داری بین اضطراب و افسردگی با مدت زمان دیالیز و ارتباط مثبت و معنی داری بین افسردگی با اضطراب بیماران مشاهده شد (05/0p<)، بدین معنا که هر چه مدت زمان دیالیز بیشتر میشد اضطراب و افسردگی بیماران کمترمیشد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به منظور افزایش امید در بیماران همودیالیزی، پرستاران بایستی در حین دیالیز راهکارهایی جهت کاهش اضطراب و افسردگی بیماران بکارگیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1550222 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!