بررسی میزان آگاهی و نگرش کارکنان نظامی در پیشگیری از اعتیاد با ارائه الگوی مناسب

پیام:
چکیده:
مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک معضل فردی – اجتماعی کانون توجه متخصصان در حوزه های مختلف قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی کارکنان پایور و وظیفه نظامی در پیشگیری از اعتیاد و ارائه الگوی مناسب انجام شد.
روش کار
مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 900 نفر از کارکنان نظامی به روش نمونه گیری تصادفی– طبقه ای با استفاده از پرسشنامه خود ایفا در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوی کیفی و پایایی آن با روش آزمون مجدد در دو مرحله به فاصله یک هفته توسط 15 نفر از پرسنل و ضریب همبستگی حاصل از دو آزمون 81/0=r و همچنین پایایی درونی با استفاده از آزمون الفای کرونباخ 78/0 مورد تایید قرار گرفت.
یافته ها
در خصوص پیشگیری از اعتیاد در میان پایوران و سربازان به ترتیب 6/45% و 25% میزان آگاهی مطلوب بود و 8/94% از پرسنل نگرش مطلوب نسبت به پیشگیری از اعتیاد داشتند. بین میزان آگاهی، سن، سطح تحصیلات ، سابقه خدمت، درجه، وضعیت زندگی والدین همچنین بین نوع نگرش و سطح تحصیلات، تاهل، وضعیت زندگی والدین و اعتیاد اقوام رابطه معنی داری وجود داشت(05/0p<).
نتیجه گیری
پرسنل سازمان سطح آگاهی مطلوبی نسبت به پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر نداشتند. این امر نشان می دهد که اجرای هدفمند و اصولی برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی پرسنل ضروری به نظر می رسد. با توجه به موثر بودن الگوی اعتقاد سلامتی در مطالعات مختلف جهت تغییر نگرش و افزایش آگاهی جهت پیشگیری و کنترل رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1550711 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.