ردیابی ژن متالوبتالاکتاماز blaVIM-1 در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در مشهد

چکیده:
مقدمه
کارباپنم ها یکی از آخرین داروهای درمانی برای عفونت های تهدید کننده سودوموناس آئروجینوزا هستند. مقاومت به این آنتی بیوتیک ها گاهی ناشی از کارباپنمازهای دسته B مثل متالوبتالاکتاماز رده VIM است که در جوامع رو به افزایش است. هدف اجرای پژوهش حاضر شناسایی ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزای حامل ژن blaVIM-1 در مشهد بود.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی مقطعی، 70 ایزوله سودوموناس آئروجینوزا از نمونه های بیماران بستری در بیمارستان های مشهد جمع آوری شدند. باکتری ها با روش های بیوشیمیایی معمول شناسایی شدند. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی مطابق با روش کربای بایر انجام شد و ایزوله های مولد متالوبتالاکتاماز با روش دیسک ترکیبی ایمی پنم و EDTA شناسایی شدند. سپس واکنش زنجیره پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ردیابی ژن blaVIM-1 انجام شد.
نتایج
25 باکتری(7/35%) از 70 باکتری جدا شده دارای متالوبتالاکتاماز بودند که در ژنوم 8 باکتری ژن blaVIM-1 ردیابی شد. 6/65% باکتری های مقاوم به ایمی پنم، متالوبتالاکتاماز تولید می کردند. درصد بیشتری از ایزوله های مولد متالوبتالاکتاماز نسبت به ایمی پنم، مروپنم، کاربنی سیلین و سفوتاکسیم مقاوم بودند(05/0 > p).
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد که مقاومت های آنتی بیوتیکی در میان ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در ناحیه مورد بررسی بالا بود و متالوبتالاکتاماز تیپ VIM در برخی از آنها ردیابی شد. شناسایی باکتری های دارای متالوبتالاکتاماز در پیشگیری و درمان عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک اهمیت بسزایی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1550853 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.