تاثیر محلول پاشی دوره، اسید هیومیک و عناصرغذایی کم مصرف بر محصول سیب زمینی

چکیده:
تاثیر محلول پاشی اوره، اسید هیومیک، روی و بور بر عملکرد سیب زمینی در یک کشت مزرعه ای در سال های 1389 تا 1391 در مزرعه تحقیقاتی موسسه علوم هسته ای غذا و کشاورزی انجام شد. تیمارها شامل: 1)شاهد، 2) نیتروژن، فسفر، پتاسیم (250، 150، 250 کیلوگرم در هکتار)، 3) نیتروژن، فسفر، پتاسیم (125، 75، 125 کیلوگرم در هکتار) با 03/0 درصد اسید هیومیک، 4) نیتروژن، فسفر، پتاسیم (125، 75، 125 کیلوگرم در هکتار) با 5/0 درصد اوره، 5) نیتروژن، فسفر، پتاسیم (125، 75، 125 کیلوگرم در هکتار) 5 کیلو گرم در هکتار روی، 6) نیتروژن، فسفر، پتاسیم (125، 75، 125 کیلوگرم در هکتار) با یک کیلوگرم در هکتار بور، 7) نیتروژن، فسفر، پتاسیم (125، 75، 125 کیلوگرم در هکتار) با 5 کیلوگرم در هکتار روی و یک کیلوگرم در هکتار بور، 8) نیتروژن، فسفر، پتاسیم (125، 75، 125 کیلوگرم در هکتار) با 5 کیلوگرم در هکتار روی و یک کیلوگرم در هکتار بور و 03/0 درصد اسید هیومیک. اوره، روی، اسید هیومیک و بور در مراحل مختلف رویشی، گلدهی، تشکیل غده و رسیدن گیاه بر روی گیاهان پاشیده شدند. در میان تیمارهای به کار رفته، بیشترین عملکرد غده در تیمار نصف نیتروژن، فسفر و پتاسیم (کاربرد خاکی) و 03/0 درصد اسید هیومیک (محلول پاشی) به دست آمد. بیشترین مقدار نیتروژن و فسفر در غده سیب زمینی نیز در همین تیمار مشاهده شد. نتایج نشان دادکه نصف نیتروژن، فسفر و پتاسیم (به صورت کاربرد خاکی) و محلول پاشی اسید هیومیک (03/0 درصد ) برای کشاورزان منطقه مورد مطالعه اقتصادی و سودمند می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
89 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.