بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393

چکیده:
مقدمه
سرطان اصلی ترین علت مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و دومین علت عمده مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. سرطان پستان در ایران شیوع بالایی پیدا کرده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان انجام شد.
روش بررسی
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. از 1000 پرسشنامه توزیع شده، 941 پرسشنامه به صورت کامل تهیه شد. پرسشنامه شامل بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل 9 سوال جهت آگاهی از عوامل خطرساز سرطان پستان بود. امتیازات بر اساس گروه بندی ضعیف، متوسط و خوب طبقه بندی شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS 16 شده و جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های آماری کروسکال والیس استفاده گردید.
یافته ها
نتایج نشان می دهد از مجموع 941 پرسشنامه جمع آوری از دانشجویان، 323 نفر متاهل و 618 نفر مجرد بودند. میانگین نمره آگاهی دانشجویان از نمره 9 برابر با 77/5 بود که آگاهی متوسطی را از عوامل خطرساز سرطان پستان نشان می دهد. دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی با میانگین نمره 62/7 بیش ترین آگاهی را نسبت به دانشجویان سایر دانشکده ها داشته اند. میانگین نمره آگاهی دانشکده پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی نیز به ترتیب برابر 98/5، 36/5 و 12/4 بود.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان آگاهی متوسطی از عوامل خطرساز سرطان پستان دارند. بنابراین آموزش های لازم جهت آگاهی و اطلاع رسانی دقیق تر به دانشجویان به عنوان متولیان امر بسیار ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552413 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.