تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی

پیام:
چکیده:
مقدمه
برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه یکی از برنامه های غنی سازی ازدواج است که با تاکید بر ضرورت وجود صمیمیت، زوج ها را متوجه اهمیت ایجاد روابط صمیمانه می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه زوجینی بودند که به سرای سلامت گل ها واقع در منطقه 6 شهرداری تهران در سال 1392 مراجعه نموده بودند. نمونه شامل 20 زوج بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوگ-راست(GRIMS) 1998 بود که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه در 13 جلسه یک و نیم ساعته به زوجین گروه آزمایش آموزش داده شد، اما اعضای گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند.
یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه موجب بهبود کیفیت روابط زناشویی در زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون شده است(F=46.43، P=0.000).
بحث و نتیجه گیری
برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه در بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین موثر است. می توان از این برنامه غنی سازی زندگی زناشویی در جهت پیشگیری از بروز مشکلات و بهبود ارتباطات زوجین بهره برد.
زبان:
فارسی
صفحه:
8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552584 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!