بررسی اثرات خدنگ خاکستری هندی رهاسازی شده در جزیره ابوموسی بر روی برخی گونه های بومی غیرهدف

چکیده:
اهداف
مطالعه حاضر در نظر دارد تا اثرات خدنگ خاکستری رهاسازی شده در جزیره ابوموسی را بر روی برخی از گونه های جانوری بومی این جزیره مورد بررسی قرار دهد.
روش ها
این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1392 در دو جزیره ابوموسی و تنب بزرگ به انجام رسید. برای این منظور، از روش برآورد الگوی انتشار و فراوانی موجودات شاخص شامل مارمولک ها، مارها و عقرب ها که مورد شکار این خدنگ می باشند، در جزیره ابوموسی و مقایسه آن با جزیره تنب بزرگ استفاده شد. همچنین مشاهدات محققین در خصوص جمعیت خدنگ خاکستری در جزیره ابوموسی و برخی رفتارهای آن ها نیز ثبت و گزارش گردید.
یافته ها
شاخص نسبت فراوانی صید مارمولک ها در طبیعت جزیره ابوموسی به کل جزیره، با 0.25(0.05±SE=) به طور معنی داری کمتر از جزیره تنب بزرگ با 0.48(0.04±) محاسبه شد که نشان دهنده کاهش جمعیت مارمولک ها در سطح طبیعت جزیره ابوموسی می باشد (0.001=P) در حالی که مقایسه این نسبت در مورد جمعیت عقرب های بین دو جزیره مذکور، اختلاف معنی داری را نشان نداد (0.556=P). در طی جستجو در جزیره ابوموسی به غیر از مارهای دریایی که در سواحل قابل مشاهده بودند، هیچ مار زمینی مشاهده نشد. جمعیت خدنگ خاکستری در جزیره ابوموسی به شدت افزایش یافته است بطوریکه به محیط شهری و اماکن انسانی نیز راه یافته اند.
نتیجه گیری
اگرچه کاهش جمعیت مارمولک ها و مارها ممکن است مورد دلخواه ساکنین و نیروهای نظامی مستقر در جزیره ابوموسی باشد، ولی با اثرات منفی بر فون بومی جزیره، تنوع زیستی و حیات اکوسیستم حساس آن را تهدید می نماید. استفاده از خدنگ خاکستری برای کنترل بیولوژیک راتوسها و مارها در سایر جزایر و مناطق ایران توصیه نمی شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
371 -379
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.