بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی

چکیده:
اهداف
مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیرنظامی به انجام رسید.
روش ها
مطالعه توصیفی و تحلیلی حاضر به روش مقطعی در سال 1394 بر روی 240 نفر از مدیران ارشد، میانی و اجرایی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان دارای 6 مولفه و 40 گویه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS v21.0 و به کمک آزمون های ناپارامتریک من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.
یافته ها
نتایج نشان داد در بین ابعاد مدیریت زمان، بیشترین میانگین مربوط به بعد اولویت بندی اهداف و فعالیت ها با میانگین 1.79 امتیاز و کمترین میانگین مربوط به بعد هدف گذاری با میانگین 1.56 امتیاز می باشد. همچنین نتایج آزمون من ویتنی و ویلکوکسون نشان داد که در کلیه ابعاد مدیریت زمان بیمارستان نظامی نسبت به بیمارستان های غیرنظامی به صورت معنی داری از سطح میانگین بالاتری برخوردار بوده است.
نتیجه گیری
یافته ها نشان داد که مدیران از نظر مهارت های مدیریت زمان در سطح متوسطی قرار دارند. ارزیابی مهارت ها و رفتارهای زمانی مدیران به منظور درک بهتر آن ها از استراتژی های مورد استفاده شان در مدیریت زمان و آگاهی بخشی به آن ها در زمینه مدیریت نمودن زمان خود پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -353
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552941 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.