بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دماهای مهم بذر اسفرزه (Plantago ovate)

چکیده:
در این تحقیق، تاثیر دماهای مختلف بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)، به منظور تعیین دماهای مهم یعنی کمینه، بهینه و بیشینه (کاردینال) بررسی شد. ارزیابی واکنش جوانه زنی در دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. بذرهای جوانه زده هر روز شمارش شده و سپس سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی محاسبه و نمودار دماهای مهم جوانه زنی بذر اسفرزه بر پایه دو مدل رگرسیونی دو تکه ای و چندجمله ای درجه دو ترسیم شد. بنا بر نتایج به دست آمده، تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر اسفرزه معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین سرعت جوانه زنی در دمای 20 درجه سلسیوس به میزان 067/0R50= مشاهده شد. بر پایه دو مدل دو تکه ای و چندجمله ای درجه دو، دماهای مهم جوانه زنی بذر اسفرزه شامل، دمای کمینه (پایه) (9/3 تا 5/4 درجه سلسیوس)، بهینه (8/18 تا 1/21 درجه سلسیوس) و بیشینه (7/33 تا 1/34 درجه سلسیوس) تعیین شد. با افزایش دما، شرایط مناسب تری ازلحاظ دمایی، برای جوانه زنی اسفرزه ایجاد و باعث افزایش سرعت جوانه زنی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1553283 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.