اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علائم روانشناختی، فرانگرانی و آمیختگی فکر مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
زمینه
مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری پیشرونده عصبی و عامل بسیاری از ناتوانی ها در افراد است. مجموعه علائم و ماهیت مزمن بودن این بیماری در کنار یکدیگر باعث تشدید وضعیت روانی فرد و ایجاد علائم روانشناختی گسترده تری درخصوص وخیم شدن بیماری می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم روانشناختی، فرانگرانی ها و آمیختگی فکر مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس است.
روش ها
پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراجعین باتشخیص اسکلروز متعدد یا مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس کرمانشاه می باشند که از بین جامعه آماری، 24 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، در دو گروه آزمایشی و کنترل (12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه کنترل) گمارده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) ، پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، مقیاس شدت خستگی (FSS)، پرسشنامه فرانگرانی (MWQ)، پرسشنامه آمیختگی فکر (TFI) و پکیج شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
یافته ها نشان دادند که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی ، اضطراب، فرانگرانی و آمیختگی فکر مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس تاثیر دارد، اما این روش درمانی بر کاهش شدت خستگی مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس موثر نبوده است.
نتیجه گیری
اگرچه درمان های دارویی در تخفیف علائم ناشی از ام اس موثر هستند اما باید دانست که درمان های دارویی در تمام بیماران ام اس موثر نیست و از طرفی دارای عوارض زیادی هستند. بنابراین مهمترین اشاره ی ضمنی پژوهش در مبتلایان به ام اس این است که بهبود متغیرهای افسردگی، اضطراب، فرانگرانی و آمیختگی فکر به میزان قابل توجهی، از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تاثیر می پذیرد. متولیان درمانی در این حوزه باید سعی کنند این روش درمانی را به عنوان یک درمان مکمل در این حوزه مورد توجه بیشتر قرار دهند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
16 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1553708 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.