عوامل مرتبط با بیماری زایی و توانایی تولید بیوفیلم در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از نمونه بالینی

چکیده:
سابقه و هدف
: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به عنوان یک بیماری زای فرصت طلب مورد توجه قرار می گیرد. توانایی این باکتری در ایجاد عفونت با قابلیت آن در تولید بیوفیلم مرتبط می باشد. برخی مولکول های سطحی این باکتری به صورت ادهسین عمل نموده در اتصال باکتری به سطوح پوشیده شده از پروتئین یا سطوح پلیمری ایفای نقش می نمایند. هدف این مطالعه یافتن ارتباط بین عوامل مرتبط با بیماری زایی و توانایی تولید بیوفیلم ماکروسکوپی در ایزوله های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از نمونه های بالینی است.
مواد و روش ها
این مطالعه بر روی 59 ایزوله استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس که از نمونه های خون، ادرار، تراشه و زخم بیماران بستری در یکی از بیمارستان های تهران جداشده بودند، انجام شده است. استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با استفاده از آزمایشات باکتری شناسی متداول شناسایی گردید، توانایی تولید بیوفیلم ماکروسکوپی با روش میکروپیلت بررسی شد و وجود ژن های fbe، icaA، IS256، aap، bhp با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز مشخص گردید.
یافته ها
از 59 ایزوله مورد بررسی 36 مورد (61%) قادر به تولید بیوفیلم ماکروسکوپی بودند که از این تعداد33 مورد (7/91%) واجد ژنfbe ، 32 مورد (9/88%) واجد ژنicaA ، 28 مورد (8/77%) واجدIS256 ، 26 مورد (2/72%) واجد ژن aap و7 مورد (4/19%) واجد ژن bhp بودند. از 36 ایزوله تولید کننده بیوفیلم ماکروسکوپی 12 مورد (3/33%) تولید کننده قوی بیوفیلم بودند.
نتیجه گیری
یافته های این تحقیق حاکی از این است که توانایی تولید بیوفیلم ماکروسکوپی با حضور عوامل بیماری زایی مرتبط می باشد و حضور این عوامل باکتری را قادر به تولید بیوفیلم می سازد که نهایتا منجر به کلونیزه شدن و بقای باکتری در بدن می گردد. اتفاقی که در شرایط ضعف سیستم ایمنی یا بستری شدن بیمار زمینه ساز عفونت شده، درصورت وجود مقاومت آنتی بیوتیکی خطرات جدی برای بیمار خواهد داشت
زبان:
فارسی
صفحات:
918 -923
لینک کوتاه:
magiran.com/p1554010 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.