تبیین نیازهای مشاوره ای زنان در مورد سرطان پستان: مطالعه ای کیفی

چکیده:
مقدمه
در ایران مانند سایر کشورها میزان بروز سرطان پستان در حال افزایش می باشد و این بیماری معمولا در مراحل پیشرفته تشخیص داده می شوند. این پژوهش با هدف تبیین نیازهای مشاوره ای زنان در مورد سرطان پستان انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه از تحلیل محتوای کیفی و برای تبیین نیازهای مشاوره ای زنان از بحث گروهی متمرکز با 56 نفر زن 77-17 سال در قالب 8 گروه متمرکز 8-6 نفره استفاده شد. مشارکت کنندگان از بین زنان مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت دوران بارداری، زنان و تنظیم خانواده در مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) شهر رشت در سال 1391 به روش هدفمند انتخاب شدند. کلیه تعاملات کلامی مشارکت کنندگان با استفاده از دستگاه ضبط صدای دیجیتالی ضبط گردید و به همراه تعاملات غیرکلامی ثبت شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی و بر اساس مراحل پیشنهادی گرانهایم و لاندمن انجام شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار بعضی شرکت کنندگان 8/12± 5/36 سال بود. تحلیل داده ها منجر به ظهور 3 درون مایه اصلی بهبود دانش و شناخت از بیماری (نیازهای آموزشی-اطلاعاتی)، توجه به باورها و پنداشت های مرتبط با بیماری (نیازهای پنداشتی- اعتقادی)، ارتقای سلامت فردی (نیازهای مراقبتی) و 6 درون مایه فرعی شد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و مشاوره ای موثر و کارآمد در جهت ارتقای دانش بهداشتی، اصلاح نگرش و برداشت های غیرواقعی و نادرست زنان و نیز ترویج رفتار و عملکرد خود مراقبتی آنان در زمینه پیشگیری از سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان زنان، بیش از پیش احساس می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1554568 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.