نقد شعر و شاعران در سروده های شفیعی کدکنی

نویسنده:
چکیده:
نقد شاعران بر شاعران که از روش ها و رویکردهای نقد ذوقی به شمار می آید، در پهنه ی شعر فارسی رواج نسبی داشته است. شاعران از دیرباز تاکنون، با شیوه ها و انگیزه های مثبت و منفی به نقد شاعران یا شعرهای آنان پرداخته اند. با مروری در سروده های شفیعی کدکنی درمی یابیم که او در اشعارش به این شیوه ی نقد اهتمام ورزیده است. نگارنده در این مقاله کوشیده است تا افزون بر تبیین وجوه تشابه و تفاوت شعرنقدهای شفیعی با آثار مشابه گذشتگان و معاصران، به واکاوی روش و رویکردهای او در این حوزه بپردازد. حاصل پژوهش، نشانگر این است که شعرنقدهای شفیعی، دارای دو رویکرد اصلی اند: نقدهای محتوامدار، جامعه گرا و ایدئولوژیک که بیشتر در آثار دهه های چهل و پنجاه شاعر تجلی یافته اند و نقدهای جمال شناسانه و ساخت گرایانه که بیشتر در آثار پس از انقلاب دیده می شوند. این آثار از لحاظ روش بیان نیز دو شیوه ی اصلی دارند: نقد مستقیم و نقد غیرمستقیم؛ در روش نخست، به ستایش شاعران آزاده و آرمان گرا و نکوهش شاعران و شبه شاعران مدیحه گو، عافیت جو، بی درد، افراطی و شبه مدرن پرداخته شده و در روش دوم، تبیین شاعرانه ی مفهوم و ماهیت شعر و کارکردهای انسانی، اجتماعی و جمال شناسانه ی آن در کانون توجه قرار گرفته است. سخن دیگر اینکه شعرنقدهای شفیعی، صرف نظر از برخی نمونه ها، برخلاف آثار گذشتگان یا معاصران، خاستگاهی جز باورهای فرهنگی، عواطف انسانی و دغدغه های هنری ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555140 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.