فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان

چکیده:
زمینه مطالعه
اگر چه اشرشیا کلی جزء فلور طبیعی روده موجودات خونگرم از جمله پرندگان است، اما در صورتی که طی دوره پرورش طیور، بهداشت زیر حد استاندارد باشد یا بیماری های تنفسی و یا سرکوب کننده سیستم ایمنی رخ دهد، باعث بیماری می گردد. اشرشیا کلی پاتوژن پرندگان (APEC)، چندین ژن مرتبط با حدت و بیماریزایی دارد. سویه های APEC مسئول برخی از بیماری طیور از جمله کلی باسیلوز، سندرم سر متورم، عفونت کیسه زرده، التهاب بند ناف و کلی گرانولوما هستند.
هدف
مطالعه حاضر به منظور بررسی حضور و فراوانی سه ژن مهم حدت در اشرشیا کلی های روده ای و خارج روده ای (کبدی) جدا شده از ماکیان استان خوزستان در جنوب غرب ایران بود.
روش کار
در مجموع 120 جدایه اشرشیا کلی (60 روده ای و 60 کبدی) جدا شده از ماکیان توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای حضور ژن های ایروباکتین (iutA)، هماگلوتینین حساس به حرارت (tsh) و فیمبریه نوع1 (fimH) مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج
نتایج نشان داد که tsh،iutA و fimH به ترتیب در 78.3٪، 70٪ و 61.7٪ از جدایه های کبد حضور دارند در حالی که در جدایه های روده ای فراوانی این ژن ها به ترتیب 21.7٪، 41.7٪ و 41.7٪ بود. شایع ترین ژنوتیپ در جدایه های خارج روده ای و روده ای به ترتیب +tsh+ fimH+ iutA و -tsh-fimH- iutA بود.
نتیجه گیری نهایی: در مجموع به نظر می رسد که این مجموعه از ژن های حدت به میزان قابل توجهی (0.05>p) در جدایه های خارج روده ای شایع تر بوده و احتمالا این ژن ها نقش مهمی در پاتوژنز APEC جدا شده از جنوب غرب ایران ایفاء می نمایند. اگر چه این ژن های حدت در تمامی جدایه هایAPEC حضور نداشتند ولی شیوع آنها بالا بود و استفاده از محصولات این ژن ها در واکسن ممکن است در محافظت در برابر عفونت های ناشی از این باکتری موثر باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
91 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555428 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!