اثربخشی آموزش تلفیقی تفکرانتقادی و تفکرخلاق بر باورهای معرفت شناسی دانش آموزان

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تلفیقی تفکرانتقادی و تفکرخلاق بر باورهای معرفت شناختی دانش آموزان دختر کلاس دوم تجربی در شهر قم بود. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور گروه نمونه ای با روش تصادفی خوشه ای(چندمرحله ای) انتخاب و سپس به دو گروه نمونه برحسب سن، پایه، رشته تحصیلی، نمره استعداد تحصیلی همتا سازی و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش 25 نفری، تقسیم شدند. پس از اجرای پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه باورهای معرفت شناسی شومر (1993)، گروه آزمایشی در معرض راهبردهای آموزش تلفیقی تفکرانتقادی و خلاق قرار گرفت و سپس در مرحله پس آزمون پرسشنامه مزبور بار دیگر در مورد دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده از نمره گذاری پرسشنامه ها از روش آماری تحلیل کواریانس و تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مداخله آموزشی بر باور معرفت شناسی دانش آموزان و ابعاد آن شامل دانش ساده، قطعیت دانش، یادگیری سریع و توانایی وقوف بر همه چیز تاثیر معناداری دارد، اما تاثیر معناداری بر بعد توانایی ذاتی نداشت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تلفیقی تفکرانتقادی و خلاق، می تواند اعتقادات فراگیران در مورد ساختار، ثبات، سرعت و منابع دانش و دانستن را بهبود بخشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
223 تا 238
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555521 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!