تداخل اثر عصاره آبی- الکلی ریزوم شیرین بیان و داروی LNAME بر فشار خون و ضربان قلب موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
ریزوم گیاه شیرین بیان در طب سنتی برای درمان زخم معده و سرفه استفاده فراوانی دارد. لذا بررسی اثرات جانبی ریزوم این گیاه قابل اهمیت می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر عصاره ریزوم شیرین بیان بر فشارخون و ضربان قلب موشهای صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم نیتررژیک انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، تعداد 10 سر موش صحرایی نر در سه حالت مختلف، عصاره شیرین بیان و داروی LNAME را به صورت درون وریدی دریافت کردند؛ در حالت پایه سرم فیزیولوژیک تجویز شد، در حالت کنترل تجویز توام LNAME(mg/kg 5) و سرم فیزیولوژیک و در حالت آزمایش تجویز توام عصاره شیرین بیان (mg/kg90) و LNAME انجام شد. ضربان قلب و فشار خون حیوان پس از تجویز عصاره ریزوم شیرین بیان و داروی LNAMEاندازه گیری شد که به ترتیب توسط الکترودهای اندامی و کانول سرخرگی متصل به ترانسدیوسر فشار و دستگاهPower Lab A-D صورت گرفت.
یافته ها
میانگین فشار سرخرگی در حالت آزمایش (8/04±93) نسبت به حالت کنترل (2/7±129) کاهش معنی داری داشت (0/05p≤). فشار سیستولی در حالت آزمایش (7/9±98) نسبت به حالت کنترل (2/9±136) کاهش معنی داری نشان داد(0/04p<). فشار دیاستولی در حالت آزمایش (8/04±89) نسبت به حالت کنترل (2/06±124) کاهش معنی داری نشان داد(0/05p≤). ضربان قلب نیز در حالت آزمایش (3/04±377) نسبت به حالت کنترل (2/7±423) کاهش معنی داری داشته است(0/04p<).
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه، تجویز توام عصاره شیرین بیان و داروی LNAME موجب بروز اثرات کاهش دهندگی فشار خون شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1556218 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!