مقایسه میزان تغییرات ابیراهی های رده بالا در بیماران دوربین و دوربین آستیگماتیسم قبل و بعد از جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی انتخابی

پیام:
چکیده:
زمینه
براساس مطالعات انجام شده و با توجه به عوارض ناشی از انواع جراحی های چشم و پیشرفت علم چشم پزشکی و تکنولوژی ها و روش های جدید جراحی های چشم، در این مطالعه تغییرات ابیراهی رده بالا در بیماران دوربین و دوربین آستیگماتیسم قبل و بعد از جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی انتخابی به عنوان یکی از روش های جدید جراحی مورد بررسی قرار می گیرد.
روش ها
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 12بیمار (8 زن و 4 مرد) و20 چشم که تحت عمل جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی انتخابی با دستگاه تکنولاز 217 پی قرار گرفته بودند انجام گرفت. بر اساس میزان سابجکتیو هایپروپی، بیماران به 3 گروه درجه پایین (0.5-75/1)، درجه متوسط (2-3) و درجه بالا (25/3-6) تقسیم شدند. رفراکشن سابجکتیو، بهترین حدت بینایی اصلاح شده و ابیراهی رده بالا با مردمک 6 میلی متر قبل و 6 ماه بعد از جراحی اندازه گیری شد.
یافته ها
در این پژوهش میانگین سن بیماران 53/8±2/35 بود. در هر 3 گروه دوربینی افزایش ابیراهی رده بالا را داشتیم که بیشترین افزایش در گروه دوربینی با درجه بالا مشاهده شد.(05/0P >).
نتیجه گیری
روش جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی انتخابی به عنوان یک روش موثر، ایمن و قابل پیش بینی برای اصلاح دوربینی تا 3 دیوپتر می باشد اما در افراد با دوربینی بالای 3 دیوپتر به دلیل افزایش زیاد ابیراهی رده بالا پس از عمل، روش مناسبی به نظر نمی رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1556269 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.