تحلیل فضایی و سطح بندی شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان شهرستان های استان همدان (با استفاده از تکنیک AHP، TOPSIS و تحلیل خوشه ای)

پیام:
چکیده:
توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. بنابراین امروزه، مدیریت از ارکان اصلی رشد و تعالی به شمار می رود و هرگونه ضعف و نقصان در این رکن پیامدهای زیانباری برای آن مجموعه به همراه خواهد داشت و می تواند عاملی برای افزایش شکاف بین بخش های مختلف توسعه مناطق باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت توسعه یافتگی بخش بهداشت و درمان و سطح بندی شهرستان های همدان است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی - تحلیلی است. در این تحقیق پس از شناسایی معیارهای موثر بر توسعه خدمات بهداشت و درمان جهت اختصاص وزن به هریک از آنها با توزیع پرسشنامه ای بر اساس نظر 30 نفر از کارشناسان بخش بهداشت و درمان اقدام به وزن دهی به هر کدام از شاخص ها بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی گردید. سپس با استفاده از روش TOPSIS توسعه یافتگی شهرستان-ها در بخش بهداشت و درمان مشخص گردید. برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه از نرم افزارهایSPSS، EXPERT CHOICE و GIS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که شاخص های بهداشت و درمان در استان همدان به صورت متوازن توزیع نشده است و اختلاف زیادی بین شهرستانهای استان از نظر توسعه خدمات بهداشتی ملاحظه می شود به طوری که همدان و فامنین به ترتیب در رتبه اول و دوم و شهرستان های کبودرآهنگ و بهار از لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشت و درمان در رتبه-های آخر قرار دارند و با توجه به اینکه موضوع سلامت از مهمترین اصول زندگی در عصر پر چالش قرن بیست و یکم می باشد، این مهم نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری و منطقه ای می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1556291 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!