الگوی پراکنش مکانی و ساختار مکانی متغیرهای کمی درختان خشکیده بلوط ایرانی در جنگل های بیوره استان ایلام

چکیده:
پدیده خشکیدگی جنگل چند سالی است که در ناحیه زاگرسی ایران مشاهده می شود و همچنان در حال گسترش است. یکی از کانون های اصلی این پدیده، جنگل های استان ایلام است. این تحقیق به منظور بررسی وضعیت درختان خشکیده، الگوی پراکنش مکانی آنها و ساختار مکانی متغیر های کمی آنها در استان ایلام انجام گرفت. بدین منظور یک منطقه جنگلی آلوده به پدیده خشکیدگی به مساحت 96 هکتار در جنگل های منطقه بیوره شهرستان ملکشاهی انتخاب و آماربرداری صددرصد شد. کلیه درختان از نظر نوع گونه، قطر برابرسینه، فرم پرورشی، تعداد جست در شاخه زادها و میانگین قطر تاج بررسی و اندازه گیری شدند. همچنین مختصات جغرافیایی درختان با خشکیدگی بیش از 50 درصد نیز ثبت شد. بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان خشکیده با استفاده از آماره او- رینگ و تحلیل ساختار مکانی متغیر های کمی آنها با استفاده از واریوگرام انجام گرفت. نتایج نشان داد که تراکم درختان خشکیده 10 پایه در هکتار است که بیشتر شامل جست گروه های شاخه زاد است و بیشترین درصد فراوانی خشکیدگی در پایه های خیلی قطور دیده می شود. الگوی پراکنش درختان خشکیده تا شعاع 12 متری خوشه ایتعیین شد. به عبارت دیگر درختان خشکیده در لکه هایی با مساحت حدود 5/4 آر با میانگین فاصله 8/15 متر جمع شده اند. بررسی ساختار مکانی متغیر های قطر تاج، قطر برابرسینه و تعداد جست درختان و جست گروه ها نشان داد که شباهتی بین درختان خشک مجاور وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، این خشکیدگی در تمام مقادیر قطر تاج، قطر برابرسینه و تعداد جست مشاهده می شود. نتایج به دست آمده از نظر الگو و ساختار مکانی درختان خشکیده می تواند راهنمایی در راستای مدیریت توده های خشکیده و جنگل شناسیکاربردی آنها باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1557064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.