بررسی ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy ساخته شده به روش سل- ژل

چکیده:

در این مقاله، تاثیر جانشانی Ba و زمان پخت بر سیستم ابررسانای (BPSCCO)Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O بررسی شده است. ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy با مقادیر 3/0 و 25/0 ، 2/0 ،15/0 ،1/0 ،05/0 ،0/0 x = در زمان های پخت 16، 32، 48 و 64 ساعت به روش سل- ژل ساخته شد. از نمونه های تهیه شده تصاویر SEMو الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) تهیه شدند. با استفاده از زوایای پراش و شناسه های میلر، پارامترهای شبکه ی بلوری این ترکیب اندازه گیری شدند. چگالی جریان بحرانی، دمای بحرانی و مقاومت در دمای اتاق نمونه ها به روش چهارمیله ای اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از اندازه گیری ها نشان داد، که آلایش Ba موجب بهبود خواص ابررسانایی می شود، به طوری که بیشترین درصد فاز 2223-Bi، چگالی جریان بحرانی، دمای بحرانی و کمترین مقاومت در دمای اتاق به نمونه ی با مقدار باریم 2/0 = x و زمان پخت 32 ساعت وابسته است. همچنین بررسی ها نشان دادند که با افزایش زمان پخت، درصد فاز 2223-Bi، چگالی جریان، دمای بحرانی نمونه ها کاهش و مقاومت در دمای اتاق افزایش می یابد. در بررسی الگوی پراش مشاهده شد که حجم سلول واحد با افزایش مقدار باریم افزایش یافت که بیانگر جانشینی Ba در جایگاه Srاست، زیرا شعاع یونی Ba بزرگتر از Sr است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
221
لینک کوتاه:
magiran.com/p1557493 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!