بررسی دیدگاه و رفتار دانشجویان دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در مورد رعایت ادب در کلاس درس در سال1391

چکیده:
زمینه و هدف
رفتارهای ناشایست در محیط های آموزشی می تواند به شدت فرایند یاددهی و یادگیری را مختل نماید و به ایجاد تناقض و اضطراب بین استاد و دانشجو منجر گردد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه و رفتار دانشجویان در مورد رفتارهای ناشایست در محیط های آموزشی می باشد.
روش ها
در این مطالعه مقطعی-توصیفی که در سال 1391 انجام گرفت با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، تمامی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی به شکل داوطلبانه در مطالعه مشارکت داشته اند. داده ها با استفاده از نرم افزاری SPSS-18 و آزمون های آماری توصیفی، تی مستقل، آنوا و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند؛ 05/0≥P معنی دار تلقی گردید.
نتایج
یافته های مربوط به دیدگاه دانشجویان نشان داد بیشتر دانشجویان خوابیدن در کلاس درس را رفتار ناشایست می دانستند و نگاه کردن به ساعت در آخر کلاس درس شایعترین رفتاری بوده که انجام می داده اند. در این مطالعه بین دیدگاه دانشجویان در مورد رفتارهای ناشایست و نحوه انجام این رفتارها ارتباط معناداری مشاهده شد؛ به طوری که آزمون آماری اسپیرمن (Spearman) بین دیدگاه و میزان انجام رفتار همبستگی بالایی را نشان داد (55/0R= و 0001/0P=).
نتیجه گیری
یافته ها حاکی از آن بود اغلب دانشجویان دیدگاه منفی نسبت به رفتارهای ناشایست دارند و همچنین فراوانی انجام رفتارهای ناشایست توسط گروه تحت مطالعه قابل توجه نیست. با توجه به اثرات سویی که رفتارهای ناشایست روی فرایند آموزش بر جای می گذارد بهتر است تدابیری اتخاذ شود که جایگاه رفیع اساتید و دانشجویان هر چه بیشتر مورد تکریم قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1557723 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!