بررسی تاثیر کانی ساز NaF بر ویژگی های رنگدانه هماتیت-زیرکن در روش سل-ژل

چکیده:
در این تحقیق با استفاده از روش سل- ژل و مواد اولیه الکوکسیدی و نمک نیترات آهن رنگدانه اینکلوژنی هماتیت- زیرکن سنتز شده و در ادامه جهت کاهش دمای کلسینه کردن و بررسی تاثیر کانی ساز بر ویژگی های آن، اثر کانی سازNaF بر کیفیت رنگدانه مورد بررسی قرار گرفت. کانی ساز به مقدار 0.2 مول در مرحله تهیه سل افزوده شد. پودر حاصله از روش سل- ژل در حضور کانی ساز و بدون کانی ساز در دماهای مختلف از 650 تا °C 1400 کلسینه گردیدند. ویژگی های ساختاری، ریخت شناسی و رنگی نمونه های تهیه شده با استفاده از آزمون های XRD،FTIR ،STA ، SEM و CIELab مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که افزودن کانی ساز باعث کاهش دمای بلوری شدن فازهای اولیه و در نتیجه دمای کلسینه کردن نهایی می گردد اما کانی ساز با سازوکار درشت کردن ذرات هماتیت تاثیر منفی بر روی کیفیت رنگدانه می گذارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1558537 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.