اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از بیماران روانپزشکی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروز، مساله اعتیاد به مواد مخدر، به یک مساله مهم و بحرانی در جهان تبدیل شده است.مطالعه حاضر با هدف اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از بیماران روان پزشکی انجام شد.
روش و
مواد
روش مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه این مطالعه شامل تمامی بیماران روانپزشکی دارای اعتیاد به مواد مخدر در شهر تهران بود. گروه نمونه شامل 381 نفر (143 زن و 238 مرد) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از بین مراکز ترک اعتیاد شهر تهران انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر بیماران روانپزشکی، پرسشنامه های غربالگری مصرف مواد و پرسشنامه پیش بینی بازگشت یا عود. جهت بررسی ساختار عاملی تاییدی مرتبه اول، از روش برآورد کمترین مقدار مجذورات وزن دار (WLS) و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده ها، از شاخص هایRMR ،RMSEA ،CFI ،AGFI ،GFI ، c2/df و Dc2 استفاده گردید.
یافته ها
پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر بیماران روانپزشکی در ساختار عاملی مرتبه اول با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. همین طور این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی (آلفای کرونباخ، 88/0 و پایایی باز آزمایی در فاصله یک هفته ای، 76/0) برخوردار بود. این سازه با پرسشنامه غربالگری مصرف مواد و پرسشنامه پیش بینی بازگشت یا عود از همبستگی مثبت و معنادار برخوردار بود که حاکی از روایی همگرای آن بود.
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر بیماران روانپزشکی از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. می توان گفت این پرسشنامه توان خودگزارش دهی مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی و تشخیصی در زمینه اعتیاد را دارا است.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1561500 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.