شناسایی فون و سوسک های قبیله های Mecinini و Tychiini و تعیین دامنه میزبانی و پراکنش آن ها در مراتع ایران

چکیده:
در سالهای 1392-1388 فون حشرات قبیله های Mecinini و Tychiini(Curculionidae، Curculioninae) در مناطق مختلف اکولوژیک ایران بررسی گردید. در این بررسی 29 گونه متعلق به جنسهای Mecinus Germar، 1821، Gymnetron Schoenherr، 1825، Rhinusa Stephens، 1829، Cleopomiarus Pierce، 1919،Tychius Germar، 1817 وSibinia Germar، 1817 جمع آوری و شناسایی شد. مناطق پراکنش و میزبانهای آن ها نیز ارائه شده است. یازده گونه Mecinus crassifemur (Arzanov، 1991)،Mecinus simus (Mulsant & Rey، 1859)، Gymnetron linkei Reitter، 1907،Rhinusa antirrhini (Paykull، 1800)،Rhinusa brondelii (H. Brisout de Barneville، 1862)، Rhinusa florum (Rübsaamen، 1895)،Tychius reitteri Faust، 1889، Tychius tridentinus Penecke، 1922،Sibinia aureofulva (Desbrochers des Loges، 1875)،Sibinia pellucens (Scopoli، 1772) و Sibinia unicolor Fảhraeus، 1843 برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. 18 گونه دیگر نیز برای اولین بار از یک یا چند استان کشور گزارش میشوند. هم چنین چندین گونه گیاه میزبان جدید برای برخی از این حشرات گزارش میشود.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1562164 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!