تنوع خصوصیات مرفومتریک سن گندم (Eurygaster integriceps) در استان کردستان

چکیده:
سن گندم Putton) Eurygaster integriceps) یکی از مهمترین آفات گندم در کشور می باشد که باعث خسارت زیادی به محصولات گندم در ایران می شود. تفاوت های مرفومتریک در بین جمعیت هایی از یک گونه ممکن است بیانگر اختلافات بین زیست بوم آن جمعیت ها باشد به همین منظور تنوع شکلی بدن افراد بالغ نر و ماده جمعیت های سن گندم بوسیله روش مرفومتریک روی دوازده شاخص مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در اواخر خرداد ماه و تیر ماه سال 1391 انجام شد. تمام نمونه برداری ها از مزارع گندم استان کردستان انجام شد. از هر منطقه 30 نمونه حشرات بالغ ماده و 30 نمونه حشرات بالغ نر و در مجموع 600 نمونه از کل استان کردستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که افراد بالغ ماده و نر به سه گروه اصلی تقسیم شدند. افراد بالغ ماده اندازه بزرگتری نسبت به افراد نر داشتند. بزرگترین میانگین طول (05/0±11/12) و عرض (03/0±64/7) بدن، طول (02/0±30/3) و عرض (02/0±27/7) پرونتوم و عرض اسکوتلوم (02/0±25/5 میلی متر) متعلق به جمعیت سن های بالغ ماده منطقه قروه بود. نتایج آنالیز تابع تشخیص نشان داد که خصوصیات ظاهری افراد ماده توانایی بیشتری را در تفکیک جمعیت ها (7/36 درصد) نسبت به افراد نر (7/32 درصد) دارند. آنالیز کلاستر به روش UPGMA افراد بالغ ماده را به طور کامل از افراد بالغ نر جدا نمود. نتایج نشان داد که بین افراد نر و ماده سن گندم تفاوت وجود دارد و افراد ماده بهتر توانستند جمعیت ها را از یکدیگر تفکیک کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
323 -336
لینک کوتاه:
magiran.com/p1562939 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!