سی ایستگاه های کار اداری تایپیست ها از دیدگاه بیومکانیک شغلی

پیام:
چکیده:
مقدمه
طراحی مناسب ایستگاه کاری اداری برای تایپیست ها و شیب مناسب صفحه کلید، می تواند از بروز بیماری های عضلانی اسکلتی اندام فوقانی، پیشگیری کند. هدف این مطالعه مقایسه زوایای حرکت مچ دست و انگشتان هنگام تایپ در ایستگاه های کاری متفاوت با شیب های متفاوت صفحه کلید می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، تعداد 10 نفر از کارکنان زن تایپیست دانشگاه به روش تصادفی انتخاب شدند. آزمایش بر روی دو صندلی متفاوت قابل تنظیم و غیرقابل تنظیم و با چهار زاویه متفاوت شیب صفحه کلید شامل صفر، 7+، 15+ و 7- درجه تست شد. داده های کینماتیک مچ دست و انگشتان، توسط سیستم آنالیز حرکت Vicon و نرم افزار MATLAB محاسبه شد.
نتایج
در مورد میانگین زوایای فلکسیون مچ دست، اختلاف معنی دار بین زوایا در شیب های صفحه کلید، متفاوت دیده شد. در ایستگاه کاری با صندلی قابل تنظیم، کمترین مقدار میانگین مشاهده شده برای حداکثر، میانگین و حداقل فلکسیون، برای شیب صفحه کلید، 15 درجه اندازه گیری شد. مجددا کمترین میانگین فلکسیون مشاهده شده در مفصل متاکارپوفالانژیال انگشت دوم و پنجم، در ایستگاه کاری با صندلی قابل تنظیم، باز هم در مورد شیب صفحه کلید، 15 درجه اندازه گیری شد. در مفصل اینترفالانژیال پروگزیمال انگشت دوم نیز کمترین مقادیر با شیب صفحه کلید 15 درجه در ایستگاه کاری با صندلی قابل تنظیم به دست آمد.
نتیجه گیری
هنگام تایپ بر روی صفحه کلید، هر اندازه که درجه زاویه های مفاصل انگشتان و یا مچ دست به صفر نزدیکتر باشد، آن مفصل در دسترس کمتری قرار می گیرد. در این مطالعه، کمترین میانگین ها برای میزان فلکسیون در مفاصل بررسی شده، در ایستگاه کاری با صندلی قابل تنظیم در شیب صفحه کلید 15 درجه مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
76 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563041 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!