تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط دیم

چکیده:
در مطالعات بیولوژیکی از پارامترهای آماری می توان جهت آزمون تفاوت ها و ارزیابی صفات مرفو-فیزیولوژیک در یک جمعیت گیاهی استفاده نمود. به منظور شناسایی صفات مربوط به عملکرد دانه آزمایشی با استفاده از 14 ژنوتیپ عدس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گچساران اجرا گردید. تجزیه واریانس داده ها حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها برای اکثر صفات اندازه گیری شده بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه با تعداد غلاف پر در بوته، وزن صد دانه و میزان کلروفیل همبستگی مثبتی دارد. در تجزیه رگرسیون چندگانه به روش گام به گام صفت تعداد غلاف پر در بوته به عنوان اولین صفت وارد مدل شد و توانست به تنهایی 5/78 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نماید. پس از آن صفات میزان کلروفیل و وزن صد دانه به ترتیب وارد مدل شدند که در مجموع حدود 3/89 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. تجزیه علیت در خصوص کارایی اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر روی عملکرد دانه نشان داد که صفات تعداد غلاف پر در بوته، میزان کلروفیل، وزن صد دانه به ترتیب بیشترین اثر مستقیم و مثبت را با عملکرد دانه داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563298 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.