ارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران: سال 1393

پیام:
چکیده:
مقدمه
جایزه ملی تعالی سازمانی ایران یکی از جوایز کیفیت است که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای اندازه گیری عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران انجام گرفت.
روش بررسی
این مطالعه کاربردی، از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در تابستان سال 1393 انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش، 7 بیمارستان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. مدیران و کارشناسان با شرکت در یکی از سه کارگاه دو روزه و بعد از آشنایی با ساختار مدل و منطق رادار، در قالب کار گروهی اقدام به خودارزیابی کردند. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست استاندارد مدل با 135 سوال در 54 صفحه بود که بر اساس معیارها و زیرمعیارهای مدل طبقه بندی شده بود. امتیازات داده شده در نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
از 7 بیمارستان مورد ارزیابی، امتیاز دو بیمارستان بالاتر از 300، دو بیمارستان بین 300-200 و امتیاز سه بیمارستان کمتر از 200 محاسبه شد. میانگین امتیاز بخش توانمندسازها (از 500 امتیاز)، نتایج (از 500 امتیاز) و میانگین کل امتیاز بیمارستان ها (از 1000 امتیاز) به ترتیب 6/32 ± 8/109، 9/47 ± 8/112 و 4/71 ± 6/222 به دست آمد. بین امتیاز توانمندسازها و اندازه بیمارستان (زیر 64 تخت فعال با میانگین 4/43 ± 5/96 و بالای 64 تخت فعال با میانگین 5/23 ± 9/119) رابطه معنی داری وجود داشت (02/0 = P).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که بیمارستان های مورد ارزیابی بین سازمان های مبتدی و سازمان های بهبود یافته قرار دارند و به بهبود و توسعه عملکرد سازمانی نیازمند هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563440 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.