شناسایی ظرفیت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعه موردی: شهر اهواز)

چکیده:
رشد کالبدی - فضایی شهرها سبب مشکلات فراوانی از جمله اتلاف انرژی، تخریب محیط زیست، افزایش هزینه زیرساخت ها و خدمات، تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی، آلودگی هوا و آلودگی خاک، عدم تامین نیازهای ساکنان و... شده است. از رویکردهای مطرح شده در انتقاد به این مسائل می توان از رشد هوشمند، مدیریت رشد، نوشهرگرایی، شهر فشرده و توسعه میان افزای شهر نام برد. توسعه میان افزا به دنبال بهره برداری از زمین های خالی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و توسعه مجدد و استفاده از ظرفیت های استفاده نشده زمین در شهر است. جهت اجرای رویکرد توسعه میان افزا در شهر ابتدا باید به شناسایی ظرفیت ها و اولویت های توسعه در شهرپرداخت. در همین راستا، در این پژوهش، هدف شناسایی اراضی و بافت های مناسب جهت توسعه میان افزا و توسعه مجدد است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. ابتدا معیارهای مناسب موضوع انتخاب گردید و در محیط GIS لایه های مناسب با استفاده از نرمال سازی فازی و توابع مناسب، نرمال سازی شده اند. جهت تخصیص وزن به لایه ها، از دو مدل دیمتل و ANPاستفاده شد بدین ترتیب که روابط معیارها با استفاده از مدل دیمتل در محیط نرم افزار Excel و Matlab مشخص گردید سپس با تعیین روابط، وزن شاخص ها با روش ANP محاسبه گردید و در لایه های مورد نظر ضرب شده و از مدل ویکور جهت تلفیق نقشه ها در محیط GIS استفاده شد و نقشه نهایی اولویت بندی بافت کالبدی جهت توسعه میان افزا در پنج طبقه ارائه شده است و همچنین کاربری ها را بر اساس اولویت (با توجه به ارزش پیکسل) جهت توسعه میان افزا طبقه بندی کرده و اولویت اول با مساحت 04/26646871 مترمربع شامل کاربری هایمخروبه، صنعتی، نظامی، ورزشی، تاسیسات شهری و تجهیزات شهری می شود که در کل شهر پراکنده شده اند؛ همچنین سایر اولویت ها همانند اولویت اول در کل شهر پراکنده شده اند و فقط اولویت چهارم بیشتر در محدوده مرکزی شهر قرار دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563670 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!