فعالیت زیستی گونه های خاکزی و بیماریزای پسیلومایسس علیه قارچ ها و باکتری های بیماریزا

چکیده:
جنس قارچیPaecilomyces مشتمل بر گونه های بیماریزا و ساپروفیتی می باشد که به طور معمول از حشرات، نماتدها، خاک، هوا، غذا، کاغذ و بسیاری از مواد دیگر جدا می شود. مشخص شده است که برخی گونه های Paecilomyces می توانند در کشاورزی ارگانیک، و نیز در درمان بیماری های انسان کاربرد پیدا کنند. در پژوهش حاضر، فعالیت زیستی شماری از گونه های خاکزی و بیماریزای Paecilomyces علیه برخی میکروارگانیسم های پروکاریوت و یوکاریوت بررسی گردیده و نشان داده شده است. نخست، اثرات ضدقارچی متابولیت ها و مواد فرار گونه های Paecilomyces علیه دو قارچ Pyricularia oryzae و Saccharomyces cerevisiae در شرایط درون پلیت نشان داده شد. سپس، متابولیت های گونه های Paecilomyces استخراج گردیده و اثرات بازدارندگی از رشد و آنتی میتوز آنها علیه S. cerevisiae اثبات گردید. پژوهش های تکمیلی نشان از اثرات ضدباکتریایی عصاره های برون سلولی گونه های Paecilomyces علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بیماریزای انسان، از جمله Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa و Salmonella typhi داشت. این یافته ها نشان می دهد که گونه های Paecilomyces، چه ساپروفیت و چه بیماریزا، تولیدکننده ی متابولیت هایی هستند که ازنظر زیستی فعال بوده و دارای اثرات بازدارندگی یا کشندگی علیه دیگر میکروارگانیسم ها می باشند. این نتایج قابلیت کاربرد در کشاورزی و علوم دارویی را دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
377 -387
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!