اثر اسانس های آنغوزه، شمعدانی، و برگ گردو روی شاخص های تغذیه و کاهش تولید نتاج حشرات بالغ Rhyzopertha dominica

چکیده:
در این مطالعه، کارایی اسانس آنغوزه، Ferula assa foetida L.، شمعدانی،Pelargonium hortorum L.H. Bailey و برگ گردو، Juglans rejia F.. روی شاخص های تغذیه ای حشرات بالغ Rhyzopertha dominica (F.) مورد بررسی قرار گرفت. دانه های گندم با غلظت های مختلف از اسانس گیاهان تیمار شدند. شاخص های تغذیه ای شامل نرخ نسبی رشد (RGR)، نرخ نسبی مصرف (RCR)، کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و شاخص بازدارندگی تغذیه (FDI) در دمای 2 ± 28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ±65 درصد در شرایط تاریکی اندازه گیری شد. مقدار RGR، RCR و درصد ECI با افزایش غلظت کاهش یافت. درصورتی که، درصد FDI به طور معنی داری با افزایش سطح غلظت افزایش نشان داد. اسانس آنغوزه دارای بیش ترین کارایی روی شاخص های تغذیه بوده و 61/28 پی پی ام از آن برای کاهش مقدار RGR، RCR و درصد ECI به ترتیب تا 032/0 میلی-گرم/میلی گرم/ روز، 444/0 میلی گرم/میلی گرم/روز و 994/6 درصد کافی بود. درصد FDI حشرات بالغ تیمار شده با غلظت 5/6 پی پی ام از اسانس آنغوزه 31/13 درصد بوده و در غلظت 61/28 پی پی ام تا 62/64 درصد محاسبه شد. در آزمایش دوم، اثر اسانس های تست شده روی کاهش تعداد نتاج نسل اول R. dominica بررسی شد. اسانس برگ گردو (92/59 درصد) و آنغوزه (2/53 درصد) به طور معنی داری باعث کاهش تولید نتاج شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
369 -375
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563907 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!