مشارکت آنزیم های دفاعی و فنل کل در مقاومت سیب علیه کپک آبی (Penicillium expansum)

چکیده:
کپک آبی با عامل Penicillium expansum بیماری انباری مهمی در سیب است. در این تحقیق، مبنای بیوشیمیایی مقاومت به این قارچ در دو رقم سیب مقاوم و نسبتا حساس، به ترتیب گرانی اسمیت و مشهد، بررسی شد. فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسیددسموتاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز و محتوای پلی فنلی میوه دو رقم در طول یک دوره مطالعاتی بررسی شد. براساس نتایج، محتوای پلی فنلی میوه رقم گرانی اسمیت بیش از مشهد بود. فعالیت پلی فنل اکسیداز، سوپراکسید دسموتاز و کاتالاز در گرانی اسمیت بیش از مشهد بود اما فعالیت کاتالاز از روز سوم پس از آلوده سازی شروع به کاهش کرد. تفاوتی در فعالیت پراکسیداز بین دو رقم مشاهده نشد. بر این اساس نتیجه گیری می شود که پلی فنل ها در دفاع سیب علیه کپک آبی نقش دارند. فعالیت پلی-فنل اکسیداز و سوپراکسیددسموتاز، عدم فعالیت پراکسیداز و کاهش فعالیت کاتالاز همگی در ایجاد محیطی سمی در اطراف کپک آبی نقش دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
349 -357
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563909 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!