اثرات کوتاه و درازمدت برخی سموم زیستی روی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) و شکارگران هم جا با آن در مزارع گوجه فرنگی

چکیده:
مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) یکی از خطرناک ترین آفات گوجه فرنگی در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایران می باشد. مطالعات مزرعه ای به منظور تعیین اثرات کوتاه و درازمدت باسیلوس تورینجنسیس زیرگونه کروستاکی (Bt)، آزادیراختین (Az)، مخلوط آزادیراختین و Bt و ایندوکساکارب (به عنوان یک حشره کش رایج) روی لاروهای T. absoluta، انجام شد. هم چنین تاثیرات این حشره کش ها روی شکارگران عمومی خوار هم جای این آفت (Coccinella septempunctata L.، Chrysopa carnea Stephens و Syritta sp.) نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری ها از T. absoluta و شکارگران عمومی خوار هم جای آن در یک روز قبل (DBT) و بعد از تیمار نمودن، 5، 8 و 14 و 19 روز پس تیمار (DAT) انجام شد. نتایج نشان دهنده اثرات کوتاه مدت معنی دار ایندوکساکارب روی لاروهای این آفت بود. ایندوکساکارب تراکم T. absoluta و خسارت آن را کاهش داد. Bt، آزادیراختین و ترکیب آنها به صورت معنی داری تراکم لاروی را در 19 روز پس از تیمار سرکوب نموده و موجب کاهش معنی دار در خسارت روی برگ، ساقه و میوه شد. بیش ترین اثر بلندمدت روی جمعیت این آفت در تیمار آزادیراختین +Bt و مشاهده شد. آزادیراختین +Bt موجب کاهش صد در صدی در خسارت اندام های هوایی در مقایسه با تیمار شاهد شد. بیش ترین و کم ترین اثرات روی C. carnea، C. septempunctata و Syrrita Sp. به ترتیب در تیمارهای ایندوکساکارب و Bt مشاهده شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که ترکیب آزادیراختین و Bt دارای بیش ترین اثر اختصاصی روی این آفت و کم ترین اثرات سوء روی شکارگران عمومی هم جای آن است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
331 -342
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563911 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!