تشخیص ژن های blaIMP، blaVIM و OprD در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران سوختگی

چکیده:
سابقه و هدف
شیوع جدایه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک، درمان بیماران سوختگی را با مشکل مواجه کرده است. لذا هدف از این مطالعه، تشخیص ژن های blaIMP، blaVIM و OprD در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران سوختگی بوده است.
مواد و روش ها
در مطالعه توصیفی حاضرکه در فاصله سال های 93 تا 94 روی ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده ازبیماران سوختگی بستری دربیمارستان سوانح سوختگی شهیدمطهری شهرتهران انجام شد، تست های حساسیت ضدمیکروبی با استفاده از روش های دیسک دیفیوژن انجام گردید و برای شناسایی سویه های تولیدکننده متالوبتالاکتاماز از روش دیسک ترکیبی استفاده شد. فراوانی ژن های blaIMP-1، blaVIM-1 وOprD با استفاده از روش PCR و sequencing مورد بررسی قرارگرفت.
یافته ها
از 100ایزوله سودوموناس آئروژینوزا ، 95 سویه مقاوم به ایمی پنم و مروپنم بودند که در این میان، 81 سویه تولیدکننده متالوبتالاکتاماز بودند. 13 سویه سودوموناس آئروژینوزا دارای ژن blaIMP-1بودند ولی هیچ یک از ایزوله ها ژن blaVIM-1 را نداشتند. سویه های واجد قطعه های بزرگ تر در ژن OprD دارای توالی الحاقی ISPpu21 و ISPa1328 بودند.
استنتاج: می توان با شناسایی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی و بتالاکتامازها از انتشار سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک جلوگیری کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563944 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.