تاثیر برنامه آموزش غیرحضوری از طریق ارسال پیامک در طی دوران بارداری بر آگاهی و رضایت مادران باردار

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه تلفن همراه برای آموزش و دسترسی به خدمات بهداشتی به خصوص در مناطقی نظیر کشورهای در حال توسعه، یک ابزار مفید شناخته شده است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش غیرحضوری به وسیله ارسال پیامک در طی دوران بارداری بر آگاهی و رضایت مادران باردار طراحی گردید.
روش ها
مطالعه از نوع تجربی بود که در سال های 1391 و 1392 در شهر اصفهان انجام شد. نمونه شامل 300 نفر از زنان باردار واجد شرایط بود که به روش آسان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه شاهد آموزش های معمول بارداری، و گروه تجربی علاوه بر آن، هر روز یک پیام آموزشی متناسب با سن بارداری خود دریافت می نمود. در ابتدا و انتهای آموزش ها آگاهی شرکت کنندگان توسط یک پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی شد و رضایت گروه تجربی نیز توسط پرسشنامه محقق ساخته تعیین گردید. اطلاعات از طریق آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، تی زوجی و ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون در دو گروه تجربی و شاهد به ترتیب 33/3±62/8 و 09/4±69/8 بود و تفاوت آماری معنادار نداشت (86/0=p). مقایسه میانگین نمرات پس آزمون سنجش آگاهی در گروه های تجربی (80/3± 68/11) و شاهد (53/3±56/7) نشانگر اختلاف آماری معنادار بود (001/0>p). بررسی رضایت از روش آموزش پیامکی در گروه تجربی نشان داد 100 درصد شرکت کنندگان از توالی و تعداد پیامک ها و 1/98 درصد از محتوای پیامک ها رضایت داشته اند. درمجموع 7/98 درصد از این روش در کل ابراز رضایت نمودند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد استفاده از روش آموزش پیامکی در ارائه ی آموزش های دوران بارداری منجر به افزایش آگاهی و رضایت زنان باردار می شود. لذا برنامه ریزی و استفاده از این روش به همراه سایر روش های آموزشی دوران بارداری توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1564025 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!