انتخاب جدایه های برتر تریکودرما از نظر تحمل شوری و دما، و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت در شرایط in vitro

چکیده:
بسیاری از جدایه های قارچ بیوکنترلی Trichoderma با افزایش تحمل گیاه به تنش های محیطی باعث بهبود شاخص های رشدی گیاه و افزایش محصول می شوند. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر روی 10 جدایه از هفت گونه قارچ تریکودرما آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح شوری(7، 9، 13، 30، 60 دسی زیمنس بر متر) از سه منبع کلرید سدیم، کلرید کلسیم و کلرید منیزیم به نسبت1:2:3 و 10جدایه تریکودرما بود. اثر شوری بر روی رشد جدایه های تریکودرما برروی محیط کشت جامد سیب زمینی-دکستروز-آگار حداقلی ( -Strenghth PDA1⁄4 ) که دارای غلظت های مختلف نمک در سطوح شوری تعریف شده بود، انجام شد. همچنین جدایه ها از نظر تحمل به دما، در دماهای در دمای 30، 35 و 40 درجه سلسیوس غربالگری شدند. نتایج نشان دهنده اثر بازدارنده شوری بر روی رشد جدایه ها و تفاوت معنی دار آنها بود. مقاوم ترین قارچ به شوری با 12درصد بازدارندگی رشد در سطح شوری 60 دسی زیمنس برمتر جدایه T.virens Ham-65 و حساس ترین قارچ با100 درصد بازدارندگی رشد جدایه T. capillare Isf-7 بود. هیچ کدام از جدایه ها قادر به رشد در دمای 40 درجه سلسیوس نبودند و در دمای 35 درجه نیز تنها 4 جدایه رشد کردند. افزایش دما باعث کاهش رشد 3 جدایه و افزایش رشد T.virens Ham-65 نسبت به دمای 30 درجه شد. نتایج تلقیح بذر ذرت با جدایه مقاوم به شوری و دما(T.virens Ham-65) نشان دهنده تاثیر معنی دار قارچ در افزایش وزن تر، خشک و ارتفاع ریشه و اندام هوایی در شرایط شور و غیرشور بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1566969 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!