کارایی کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو

چکیده:
کرم خراط مهمترین آفت درختان گردو در مناطق خشک ایران است. یکی از راهکارهای مدیریت آفات، استفاده از حشره کش ها با آب آبیاری در سطح محدود است. کنترل شیمیایی به روش آبیاری یکی از روش های کنترل شیمیایی است که می تواند در کاهش خسارت کرم خراط موثر باشد. برای این منظور، آزمایش در منطقه کرج در تاریخ 25/2/1391 روی رقم گردوی آذرشهر انجام گرفت. درخت های مورد آزمایش همسن، 25 ساله و آلوده به کرم خراط بودند. این آزمایش با 5 تیمار و 5 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در این آزمایش از حشره کش ایمیداکلوپرید SC350 به مقدار 20، 60، 100 و 140 میلی لیتر به ازای هر درخت به عنوان تیمارهای آزمایشی و شاهد (بدون سم ریزی) استفاده شد. برای نمونه برداری ابتدا 5 درخت از هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس از هر درخت 10 سرشاخه 60 سانتی متری همان سال (شاخه رشد) انتخاب و محل های نفوذ آفت (لاروهای سنین مختلف) روی آنها شمارش و ثبت گردید. نتایج نشان داد میانگین تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت برای تیمارهای ایمیداکلوپرید100 و 140 میلی لیتر به ترتیب28/14 و 25/8 سوراخ بود که از لحاظ آماری کمتراز میانگین تعداد سوراخ نفوذ در تیمار شاهد (28) بود. درتیمارهای 20 و 60میلی لیتر از ایمیداکلوپرید، میانگین تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت 32 و 38 سوراخ بود. بررسی ها نشان داد، کاربرد حشره کش در غلظت 20 و60 میلی لیتر سبب افزایش شدت آلودگی شده درصورتی که کاربرد حشره کش در غلظت 100 و 140میلی لیتر به ازای هردرخت سبب کاهش 50 و 75 درصد آلودگی به کرم خراط شده است.کاربرد حشره کش به روش آبیاری یک روش کاملا تخصصی بوده و باید توسط کارشناس با توجه به شرایط فیزیکی خاک، فیزیولوژی درخت و بیولوژی آفت انجام شود، در غیر این صورت آلودگی های زیست محیطی، هزینه ی کنترل آفت و میزان آلودگی به کرم خراط افزایش خواهد یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1566970 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.