کارایی کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو

چکیده:
کرم خراط مهمترین آفت درختان گردو در مناطق خشک ایران است. یکی از راهکارهای مدیریت آفات، استفاده از حشره کش ها با آب آبیاری در سطح محدود است. کنترل شیمیایی به روش آبیاری یکی از روش های کنترل شیمیایی است که می تواند در کاهش خسارت کرم خراط موثر باشد. برای این منظور، آزمایش در منطقه کرج در تاریخ 25/2/1391 روی رقم گردوی آذرشهر انجام گرفت. درخت های مورد آزمایش همسن، 25 ساله و آلوده به کرم خراط بودند. این آزمایش با 5 تیمار و 5 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در این آزمایش از حشره کش ایمیداکلوپرید SC350 به مقدار 20، 60، 100 و 140 میلی لیتر به ازای هر درخت به عنوان تیمارهای آزمایشی و شاهد (بدون سم ریزی) استفاده شد. برای نمونه برداری ابتدا 5 درخت از هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس از هر درخت 10 سرشاخه 60 سانتی متری همان سال (شاخه رشد) انتخاب و محل های نفوذ آفت (لاروهای سنین مختلف) روی آنها شمارش و ثبت گردید. نتایج نشان داد میانگین تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت برای تیمارهای ایمیداکلوپرید100 و 140 میلی لیتر به ترتیب28/14 و 25/8 سوراخ بود که از لحاظ آماری کمتراز میانگین تعداد سوراخ نفوذ در تیمار شاهد (28) بود. درتیمارهای 20 و 60میلی لیتر از ایمیداکلوپرید، میانگین تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت 32 و 38 سوراخ بود. بررسی ها نشان داد، کاربرد حشره کش در غلظت 20 و60 میلی لیتر سبب افزایش شدت آلودگی شده درصورتی که کاربرد حشره کش در غلظت 100 و 140میلی لیتر به ازای هردرخت سبب کاهش 50 و 75 درصد آلودگی به کرم خراط شده است.کاربرد حشره کش به روش آبیاری یک روش کاملا تخصصی بوده و باید توسط کارشناس با توجه به شرایط فیزیکی خاک، فیزیولوژی درخت و بیولوژی آفت انجام شود، در غیر این صورت آلودگی های زیست محیطی، هزینه ی کنترل آفت و میزان آلودگی به کرم خراط افزایش خواهد یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1566970 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!