ژنتیک بیماریزایی جدایه های بیمارگر زنگ زرد گندم شایع در ایران طی سال زراعی 93-1392

چکیده:
زنگ زرد یا زنگ نواری ناشی از بیمارگر Puccinia striiformis f.sp tritici شایعترین بیماری قارچی گندم در ایران و اکثر مناطق گندم خیز جهان ارزیابی شده است. برای تولید ارقام مقاوم به این بیماری بررسی و شناخت خصوصیات نژادهای قارچ عامل بیماری الزامی است. بدین منظور 29 جدایه عامل بیماری از مناطق مختلف کشور جمع آوری شد. با استفاده از 44 لاین افتراقی زنگ زرد و رقم حساس بولانی به عنوان شاهد در مرحله ی گیاهچه ای مورد آزمایش قرار گرفته و تعیین نژاد شدند. گیاهچه ها با جدایه های بیمارگر مایهزنی شدند و پس از 17 روز ظهور علائم و شدت بیماری ارزیابی و تعیین نژاد به روش جانسون و همکاران انجام شد. براساس نتایج حاصل، برای گیاهان حامل ژن های YrA در تمام جدایه های مورد مطالعه بیماری زایی مشاهده شد. برای گیاهان حامل ژن های ،Yr15 Y15 ،Yr10 وYrSP در هیچ یک از جدایه های مورد بررسی بیماری زایی مشاهده نشد. جدایه اهواز3 با نژاد 132E156A+،Yr27 به عنوان پرآزار ترین و جدایه طرق مشهد 3 با نژاد 2E2A+ به عنوان کم آزار ترین نژاد مشخص گردیدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1566972 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!