حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی

چکیده:
حساسیت دو گونه آفت انباری، Tribolium confusum (Col.، Tenebrionidae) وOryzaephilus surinamensis (Col.، Silvanidae) به دو جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae، سراوان (DMEI001) و نور (DMEI002) با استفاده از دو روش زیست سنجی غوطه ورسازی و اسپور خشک ارزیابی شد. در این بررسی پس از کشت انبوه هر جدایه در شرایط آزمایشگاهی (دوره نوری 16:8، دمای °C1±28 و RH %5±65) و تهیه سوسپانسیون مادری، در روش غوطه ورسازی، پنج غلظت بر اساس فواصل لگاریتمی تعیین شد و تیمار حشرات بر اساس آنها انجام گردید. در روش اسپور خشک، به منظور تهیه دزهای مناسب، یک گرم اسپور خشک در 10 میلی لیتر محلول Tween 80 به صورت سوسپانسیون مخلوط شد و تعداد کنیدی های آن محاسبه گردید. سپس بر اساس آن معادل وزنی چهار دز برای هر جدایه مورد استفاده قرار گرفت. تمامی آزمایشات در چهار تکرار انجام و در هر تکرار از 20 عدد حشره کامل 10-7 روزه استفاده گردید. نتایج نشان داد، در هر دو روش، شپشه دندانه دار حساسیت بیشتری به هر دو جدایه در مقایسه با شپشه آرد داشت و جدایه سراوان با LD50 105×37/2 و 104×35/5 کنیدی بر میلی لیتر در روش غوطه ورسازی و 109×5/9 و 108×2/8 کنیدی بر میلی لیتر در روش اسپور خشک به ترتیب بر روی شپشه آرد و شپشه دندانه دار، بیماریزایی بالاتری نسبت به جدایه نور بر روی هر دو گونه حشره داشت. نتایج مقایسه دو روش زیست سنجی، حاکی از کارایی بالاتر روش غوطه ورسازی نسبت به روش دیگر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1566973 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!