تعیین مناسب ترین زمان برداشت و پوشش خوشه بر عملکرد کمی وکیفی خرمای رقم مجول در خوزستان

چکیده:
با توجه به عدم رسیدگی همزمان میوه روی خوشه، پوشش مناسب خوشه خرما به منظور کاهش اثر عوامل خسارت زا و تعیین مناسب ترین زمان برداشت میوه خرمای رقم تجاری مجول، اهمیت زیادی در افزایش کمی و کیفی محصول دارد. این آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به روش فاکتوریل با دو سطح پوشش و عدم پوشش خوشه و چهار سطح آغاز برداشت متوالی از زمان 25، 50 و 75 درصد رسیدگی میوه ها روی خوشه و برداشت یکباره در100 درصد رسیدگی میوه ها با چهار تکرار در سال 1393در موسسه تحقیقات خرما اجراء گردید. نتایج نشان داد که در تیمار پوشش خوشه بیش ترین میزان خرمای درجه یک معادل 3/4 کیلوگرم به ازای هر خوشه و کم ترین میزان خسارت آفات تولید گردید. هم چنین میزان خرمای ترش شده در تیمار پوشش خوشه به دلیل تهویه نامناسب به صورت معنی داری بیش تر از تیمار خوشه بدون پوشش بود. تیمار شروع برداشت خرما نیز اثر معنی داری بر کیفیت خرمای تولیدی داشت. تیمار شروع برداشت پس از 25 درصد رسیدگی میوه با متوسط تولید 4/5 کیلوگرم خرما به ازای هر خوشه، بیش ترین خرمای درجه یک و با تولید 58/0 و 54/0 کیلوگرم خرمای درجه دو و سه کم ترین میزان خرمای بی کیفیت را تولید نمود. تاخیر در شروع برداشت به سبب رطوبت بالای هوا و حساسیت میوه، باعث کاهش معنی دار تولید خرمای درجه یک گردید. اثرات متقابل تیمارهای پوشش و زمان برداشت اختلاف معنی داری نداشت، به عبارتی نتایج اثرات متقابل شبیه اثرات ساده بود. در مجموع با توجه به بیش ترین میزان تولید خرمای درجه یک و کم ترین سطح خسارت، تیمار پوشش خوشه با شروع برداشت 25 درصد رسیدگی میوه نسبت به سایر تیمارها برتر و توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1567468 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.