مقایسه کارایی حشره کش اسپیروتترامات (SC 100) با چند حشره کش رایج در کنترل تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman

پیام:
چکیده:
تریپس پیاز آفت کلیدی پیاز بوده و در مناطق مختلف کشور، سم پاشی های متعددی برای کنترل آن صورت می گیرد. به همین دلیل، جایگزین کردن حشره کش های کم خطر با کارایی بالاتر برای کنترل این آفت ضروری است. در این تحقیق کارآیی حشره کش ها برای کنترل تریپس در دو استان اصفهان و مرکزی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار (شامل حشره کش های رایج سایپرمترین (EC 40%) (5/0 در هزار)، دی کلرووس (EC 50%) (2 در هزار)، مالاتیون (EC 57%) (5/1 در هزار) و حشره کش جدید اسپیروتترامات (مونتو® SC 100) (با دو غلظت 72/0 و 60/0 در هزار) به همراه شاهد مقایسه شد. تراکم تریپس روی 10 بوته از هر کرت یک روز قبل و 3، 7 و 14 روز پس از سم پاشی ثبت شده و درصد کارایی تیمارها به روش هندرسون- تیلتون محاسبه و پس از تجزیه واریانس، گروه بندی میانگین تیمارها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. شاخص های خسارت نیز با آزمون کرآسکال- والیس مورد مقایسه قرار گرفتند. تیمارها در استان اصفهان با هم اختلاف معنی دار داشتند و حشره کش مونتو (72/0 در هزار) بیشترین کارآیی (به ترتیب 95، 95 و 83 درصد) را در هر سه نوبت نمونه برداری داشت و غلظت 60/0 در هزار آن به ترتیب 88، 88 و 79 درصد در مرتبه بعد قرار گرفت. کارآیی دی کلرووس در روز سوم پس از سم پاشی، نزدیک به آنها (88 درصد) بود. شاخص خسارت در روز هفتم برای مونتو در هر دو غلظت به طور معنی داری کمتر بود. در استان مرکزی نیز میزان کارایی هر دو غلظت مونتو بیشتر از سایر تیمارها برآورد گردید، اما اختلاف معنی دار بین تیمارها مشاهده نشد. در مجموع حشره کش جدید اسپیروتترامات (مونتو® SC 100) با غلظت 60/0 در هزار، کنترل قابل قبول روی جمعیت تریپس پیاز در شرایط مزرعه ای نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1567926 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!