مقایسه کارایی چند علف کش در مزرعه گل مریم، Polianthes tuberosa L

پیام:
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثر چند علف کش بر کنترل علف های هرز در مزرعه گل مریم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار در سه تکرار طی سال های 1385 و 1386در دزفول اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از علف کش های تریفلورالین (EC 48%) 10 روز قبل از کاشت و بلافاصله قبل از کاشت، ای پی تی سی (EC 82%) به صورت پیش کاشت، آکسی فلورفن (EC 24%) به صورت پیش رویشی، آیوکسینیل (EC 22.5%) به صورت پس رویشی، اکسادیازون (SL 12%) به صورت پیش رویشی، آلاکلر (EC 48%) به صورت پیش رویشی، دیورون (WP 80%) به صورت پیش رویشی، آترازین (WP 80%) به صورت پیش رویشی، آترازین به صورت پیش رویشی + یک بار وجین دستی، تو، فور- دی (SL 72%) به صورت پس رویشی + هالوکسی فوپ آر متیل (EC 10.8%) یک هفته بعد از مصرف تو، فور - دی، پاراکوات (SL 20%) در اوایل رویش گل مریم، و شاهدهای بدون وجین و با وجین. نتایج بررسی نشان داد در هر دو سال آزمایش، در مقایسه با شاهد با علف هرز، دیورون و آترازین به ترتیب با میانگین100 و 97 درصد در کاهش مجموع تعداد علف های هرز و تو، فور- دی + هالوکسی فوپ آر متیل نیز با کاهش وزن خشک کل علف های هرز به میزان 95 درصد موثرترین تیمارها بودند. پس از تیمار شاهد با وجین، آترازین + یک بار وجین دستی با میانگین 87/5 تن در هکتار بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد شاخه گل مریم داشت. در سال های 1385 و 1386، به ترتیب تیمارهای کاربرد آیوکسی نیل و آترازین + یک بار وجین دستی بیشترین وزن پیازچه را داشتند. در مجموع کاربرد هر یک از علف کش های آترازین 8/0 کیلوگرم ماده موثر در هکتار + یک بار وجین دستی علف های هرز، آکسی فلورفن 48/0 کیلوگرم ماده موثر در هکتار، آیوکسی نیل 68/0 کیلوگرم ماده موثر در هکتار،آترازین 2/1 کیلوگرم ماده موثر در هکتار، و یا وجین دستی علف های هرز در طول فصل رویشی گل مریم توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1567927 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!