بررسی تاثیر غلظت های مختلف سیرومازین (WP 75%) در مقایسه با آبامکتین (EC 1.8%) و استامیپراید (SP 20%) در کنترل مگس مینوز جالیز، Liriomyza trifolii (Burgess)، در خیار گلخانه ای

پیام:
چکیده:
مگس مینوز جالیز Liriomyza trifolii (Burgess)از آفات کلیدی و خسارت زا در کشت های گلخانه ای خیار در بسیاری از نقاط کشور محسوب می گردد. این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی ترکیبات جدید حشره کش شامل آبامکتین (ورتیمک®EC 1.8% ) به میزان 600 میلی لیتر در هکتار، استامیپراید (موسپیلان®SP 20% ) به نسبت 750 گرم در هکتار و سیرومازین (تریگارد®WP 75% ) در دو میزان 100 و 200 گرم در هکتار در سال اول و در مقادیر 200 ، 300 و 400 گرم در هکتار در سال دوم علیه این آفت در شرایط گلخانه ای و بصورت محلولپاشی برگی روی مگس مینوز جالیز انجام گردید. بررسی ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. در سال اول تیمارهای آبامکتین و سیرومازین با دز200 گرم در هکتار به ترتیب با 37/78 و 21/75 درصد کارایی بیشترین تاثیر و سیرومازین با دز 100 گرم در هکتار با 31/51 درصد و استامیپراید با 30/11 درصد کارایی در کاهش جمعیت آفت، کمترین میزان تاثیر را داشتند. در بررسی های سال دوم در دو نوبت نمونه برداری انجام شده در فواصل 8 و 12 روز پس از محلولپاشی آبامکتین به ترتیب با 100 و 32/94 درصد، سیرومازین با دز 200 گرم در هکتار با 64/99 و 14/98 درصد، سیرومازین 300 گرم در هکتار با 27/97 و 22/99 درصد و سیرومازین 400 گرم در هکتار با 90/98 و 100 درصد تاثیر، همگی تاثیر قابل قبولی در کنترل آفت داشتند در حالی که استامیپراید، بترتیب با 96/20 و 81/37 درصد تاثیر قابل توجهی در کاهش جمعیت آفت نداشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
92 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1567929 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!