کارایی قارچ کش پتاسیم فسفیت (WSL 53%) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانه ای، Pseudoperonospora cubensis Rostovzev

پیام:
چکیده:
سفیدک داخلی یکی از مهم ترین بیماری های اندام هوایی خیار در کشت های گلخانه ای است. این بیماری توسط شبه قارچ Pseudoperonospora cubensis ایجاد و به محصول خسارت وارد می کند. اثر پتاسیم فسفیت (فسفیت®WSL 53% ) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در مناطقی از یزد و ورامین با سابقه آلودگی به بیماری در شرایط گلخانه با پنج تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1391 بررسی شد. تیمارهای آزمایش، قارچ کش های فسفیت به میزان 3، 4 و 5 در هزار، فاموکسادون + سیموکسانیل (اکوییشن پرو®WG 52.5%) به میزان 3/0 در هزار و شاهد بدون سم پاشی بودند. سم پاشی تیمارها بعد از مشاهده اولین علایم بیماری در دو نوبت با فاصله زمانی10 و 7 روز به ترتیب در یزد و ورامین انجام و آماربرداری از کرت های آزمایشی، ده روز بعد از آخرین سم پاشی انجام شد. شدت آلودگی برای هرکرت براساس اندازه لکه ها روی سطح برگ و تشکیل و یا عدم تشکیل اسپورانژیوم محاسبه شد. تجزیه آماری داده ها با نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد بین فسفیت 5 در هزار و اکوییشن پرو 3/0 در هزار تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد ولی بین تیمارهای 3، 4 و 5 در هزار قارچ کش فسفیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد. کم ترین میزان کنترل بیماری نسبت به شاهد بدون سم پاشی به طور میانگین مربوط به تیمار اکوییشن پرو 3/0 در هزار با میانگین 11/64 درصد بود. تیمارهای 3، 4 و 5 در هزار فسفیت نیز به طور میانگین و به ترتیب موجب کنترل بیماری به میزان 57/81، 75/83 و 03/90 درصد گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1567930 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!