بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی

چکیده:
دستیابی به لاین های با پتانسیل عملکرد بالا و پایدار در شرایط زارعین و معرفی آنها به عنوان رقم جدید یکی از مهمترین مراحل معرفی یک رقم محسوب می شود. به همین منظور این آزمایش با 7 تیمار و 3 تکرار و در دو مکان (نقده و ارومیه) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در سال زراعی 89-1388 در شرایط زارعین اجرا گردید. لاین ها شامل UH-12، EHBYT-C85-8، EHBYT-C85-4، EHBYT-C85-2، EHBYT-C83-16، EHBYT-C83-7 و رقم سلطان (شاهد) بودند. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها اختلاف آماری معنی دار در سطح احتمال 1% برای عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، پدانکل، طول سنبله اصلی، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت برای لاین ها نشان داد. مقایسه میانگین عملکرد دانه برتری لاین های EHBYT-C83-7، EHBYT-C83-16 و EHBYT-C85-2 را به ترتیب با 6532، 7274 و 6642 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم سلطان (5334 کیلوگرم/هکتار) نشان داد. همبستگی ساده بین صفات نشانگر رابطه مثبت و معنی دار عملکرد دانه با وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد بیولوژیک بود. پایداری عملکرد دانه بر اساس واریانس درون تیماری لاین های EHBYT-C85-2 و EHBYT-C85-8 را پایدارترین ژنوتیپ ها نشان داد. تجزیه کلاستر لاین ها را در چهار گروه دو کلاستر تک فردی و دو کلاستر چند فردی دسته بندی کرد. رقم سلطان و لاین EHBYT-C83-16 در دو کلاستر تک فردی قرار گرفتند. لاین EHBYT-C83-16 با برتری عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، تعداد دانه بیشتر در سنبله، و طول سنبله بلند در یک کلاستر جداگانه قرار گرفت. بقیه لاین ها در کلاستر مشترک با رقم سلطان قرار گرفتند. نهایتا با توجه به عملکرد بالا و پایداری عملکرد و سایر خصوصیات برتر زراعی دو لاین EHBYT-C83-16 و EHBYT-C85-2 جهت معرفی بعنوان لاین های برتر شناسایی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.